Bumble huviringide kodukord

 ÜLDSÄTTED

 1. Erahuvikooli kodukord on ühine õpilastele, vanematele ja õpetajatele ning sisaldab  erahuvikoolis omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 1. Õpe toimub erahuvikooli poolt renditud koolide ja huvikeskuste ruumides. Õppetegevuse korraldamisel on lähtutud õpilaste vajadustest ning huvidest.

 2. Erahuvikooli inglise keele huviringi õppetunni pikkuseks on 60 minutit. Teadusringi õppetunni pikkuseks on 35-45 minutit, olenevalt eksperimendi raskusest ja õpilaste keskendumisvõimest.

 3. Huviringis osalev õpilane tuleb huviringi toimumispaika kas ise, vanemate või klassiõpetaja abiga.

 4. Huviringi gruppi võetakse vastu kuni 14 õpilast. Olenevalt Erahuvikooli õpetaja soovist võib grupi suurus erineda.

 5. Õppetöö käigus kasutatakse kujundavat hindamist. Õpilase tööd vaadeldakse huviringi tundides ning arvestatakse tema saavutusi, aktiivsust ning arenemisvõimet. Õppetöö ajal toetatakse õpilase arengut, innustatakse õppijat ning antakse pidevat tagasisidet ja tunnustust.

 6. Õpilase puudumisest palume teavitada enne tunni toimumist kas meili teel või erahuvikooli kodulehel asuva kontaktvormi kaudu.

 7. Õppetöös kasutatavad töövihikud ja õpimapid on õppetöö vältel õpetaja käes. Nii ei jää kellelgi õppematerjalid koju ning kõik lapsed saavad osaleda huviringi õppetöös. Töövihikud ja õpimapid antakse lastele üle õppeaasta lõpul.

 8. Kursus loetakse lõpetatuks õppeaasta läbimisel ja vastava ainekava täitmisel. Lõpetamist tõendab kooli poolt väljastatud lõputunnistus.

 

TUNNIS KÄITUMINE

 1. Õpilased ja õpetajad hoiavad koolis puhtust ning käituvad vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

 2. Õpilasel on õigus:

  1. läbida õppekava;

  2. õppida vastavalt oma võimetele;

  3. arengut toetavale vaimsele ja füüsilisele õpikeskkonnale;

  4. paluda ja saada abi õpetajatelt;

  5. järelevalvele, vaimsele ja füüsilisele turvalisusele ning tervise kaitsele huviringi ajal.

 3. Õpilane:

  1. töötab tunnis aktiivselt kaasa;

  2. kuuletub õpetaja korraldustele;

  3. ootab viisakalt oma kõnejärge;

  4. tegeleb tunnis ainult seal ettenähtud asjadega;

  5. tagab kaasinimeste turvalisuse;

  6. suhtub lugupidavalt kaasõpilastesse, õpetajasse, erahuvikooli ja kaasinimeste varasse;

  7. osaleb õppetegevuses kaasõppijatega arvestades;

  8. hoiab mobiiltelefoni õppetunni ajal hääletul režiimil või välja lülitatult ja kotti asetatult;

  9. hoiab puhtust ja korda.

 4. Huviringi tunnis on keelatud filmida ja pildistada tunnis osalejate nõusolekuta; pildistatud ja filmitud materjali levitamine ilma sellel kujutatud isiku nõusolekuta on karistatav vastavalt karistusseadustikule.

 

KOOSTÖÖ

 1. Lapsevanemad saavad teavet ringis toimuva kohta läbi erahuvikooli kodulehe ja Facebook’i konto, kuhu lisatakse jooksvalt infot (n: tunni kokkuvõtteid ning kasutatud materjale).

 2. Tähtsamad teated edastatakse lapsevanematele suuliselt, e-mailitsi või telefonitsi.

 3. Hea koostöö lapsevanema, erahuvikooli ja huviringi õpetaja vahel on alus õpilase arengule. Soovitame vanematel pöörduda huviringi õpetaja või huvikooli haldaja poole abi ja nõu saamiseks. Vanema ja erahuvikooli vahelise koostöö eesmärk on, et lapsel oleks huvitav, arendav, hea ja turvaline osaleda meie huviringides.