Bumble huviringide üldtingimuste, tasumise-, huviringi vastuvõtmise-, ja väljaarvamise kord.

 Bumble huviringe viib läbi Tallinnas ja Viimsi Huvikeskuses OÜ Voilaa Erahuvikool (reg. kood 14026821);

Viimsi vallas, Rae vallas, Tartus, Puhjas ja Pärnus OÜ Nutikalt Targaks (reg. kood 12922101), (edaspidi õppeasutus).

 

 

1.         LEPINGU ÜLDSÄTTED

1.1.    Õppeasutus osutab lapsevanemale huviringiga liitumise avalduses märgitud soovi järgi punktis 1.2.1 või/ja 1.2.2 nimetatud teenust (edaspidi huviring), korraldades avalduses märgitud toimumiskohas huviringi vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

1.2.    Teenuse kirjeldus:

1.2.1. Inglise keele ja kultuuri huviring I kooliastme lapsele;

1.2.2. Teadusring 1.-4. Klassi õpilasele.

1.3.    Leping jõustub ja õpilane arvatakse Bumble huviringi nimekirja alates hetkest, mil lapsevanem registreerib oma lapse huviringi Bumble kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.

1.4.    Õpe huviringis toimub EHISes registreeritud õppekava alusel.

1.5.    Lapsevanem nõustub õppeasutuselt saama informatiivse sisuga e-maile huviringi tegemiste kohta.

 

2.         ÕPPETÖÖ KORRALDUS

2.1.    Õppetöö toimub vastavalt huviringi tunniplaanile, mis on leitav Bumble kodulehelt https://www.bumble.ee/page/tunniplaan

2.2.     Õppetöö huviringis toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

2.3.    Õpilase poolt huviringist puudutud osas aine täiend- või kordusõpet ei korraldata.

2.4.    Huviringi õppeperiood on oktoober kuni mai, riiklikel pühadel ja koolivaheajal õppetööd ei toimu.

 

3.         ÕPPETASU

3.1.    Huviringi arved saadetakse tulevaste huviringi tundide eest ette iga kuu kümnendaks kuupäevaks.

3.2.    Teenuse eest tasumise kord sätestatakse vastavalt lapsevanema soovile, kas makse toimub ühes jaos või igakuiselt.

3.3.    Õppetasu suurus on:

3.3.1. Inglise keele ja kultuuri huviringis:

3.3.1.1.                  Tallinnas 30 eurot kuus või 204 eurot aastas.

3.3.1.2.                  Viimsis ja Rae vallas 29 eurot kuus või 197,2 eurot aastas.

3.3.1.3.                  Tartus 28 eurot kuus või 190,4 eurot aastas.

3.3.1.4.                  Viimsi Huvikeskuses ja Puhja koolis 25 eurot kuus või 180 eurot aastas.

3.3.2. Teadusringis:

3.3.2.1.                  Üle Eesti 24 eurot kuus või 172,8 eurot aastas.

3.4.    Juhul kui õpilane puudub huviringist ning lapsevanem teavitab sellest enne tunni toimumist õppeasutust kas meili teel või Bumble kodulehel asuva vormi kaudu, arvestatakse ringitasust maha 3€. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.

3.5.    Õppetasu vähendatakse ühe tunni maksumuse võrra juhul kui õppetööd ei ole toimunud koolipoolse põhjuse tõttu või kui vaheaegade tõttu on kuus õppetunde vähem kui kolm ning õpilane ei ole seetõttu teenust saanud määratud mahus.

3.6.    Ühe pere lastele rakendub huviringi õppetasule soodustus -10%.

3.7.      Arvet on võimalik vaidlustada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.

3.8.     Kahe kuu huviringi arvete maksmata jätmise korral on koolil õigus õpilane huviringist välja arvata. Õppetasu maksmise kohustus on kuni õpilase huviringist väljaarvamiseni. Laps arvatakse huviringi tagasi kui arved on tasutud.

 

4.         POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED   

4.1.    Õppeasutus kohustub:

4.1.1. võimaldama õppekava läbimist;

4.1.2. kindlustama järelevalve ja tagama õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse huviringi ajal;

4.1.3. informeerima Lapsevanemat õppekorraldusest, õppetasust ja nende muudatustest.

4.2.    Õppeasutusel on õigus:

4.2.1. Ajutiselt kõrvaldada õpilane huviringist kui ta ei käitu vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele või kui ta ohustab teisi huviringiga seotud isikuid. Õppeasutus teavitab olukorrast viivitamatult vanemat.

4.3.    Lapsevanem kohustub:

4.3.1. teavitama õppeasutust kõigist huviringiga seotud probleemidest viivitamatult.

4.3.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras;

4.3.3. edastama õiged andmed enda ja õpilase kohta tulumaksu tagastuse võimaldamiseks.

 

5.         LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

5.1.    Lepingu muudatused vormistatakse poolte kirjaliku kokkuleppena.

5.2.    Leping lõpeb:

5.2.1. automaatselt koos õppeaasta lõpuga mais.

5.2.2. õppeteenuse ostja poolt lepingu ülesütlemise kirjaliku avaldusega vähemalt 2 nädalat enne lahkumist.

5.2.3. Leping lõpeb kooli algatusel õpilase huviringist välja arvamisega:

5.2.3.1.1.                           kui õpilane on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui neli õppetundi;

5.2.3.1.2.                           kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;

5.2.3.1.3.                           õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.

5.3.      Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.  Õppetasu maksmise kohustus on kuni õpilase huviringist väljaarvamiseni.

 

6.         LÕPPSÄTTED

6.1.    Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud korras.

6.2.    Lepingus võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt riigi õigusaktidega sätestatud korras.

6.3.    Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeperioodi jooksul, kuni õpilase väljaarvamiseni huvialaringist õppeaasta lõpul mais.